Statut Stowarzyszenia "Powiernictwo Kresowe?

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) działa pod nazwą: „Powiernictwo Kresowe”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób, zawiązanym na rzecz obrony interesów spadkobierców majątków na dawnych Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2001.79.855, z późn. zm.), postanowień niniejszego statutu oraz aktów wewnętrznych władz Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie w celu realizacji swoich celów statutowych może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność społecznej pracy swoich członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać pieczęci z oznaczeniem swej nazwy i siedziby zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:

 1. działania na rzecz uzyskania przez spadkobierców zagarniętych bezprawnie majątków polskich na terenie dawnych Kresów Wschodnich stosownych odszkodowań i zadośćuczynienia,
 2. podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie kulturowego dziedzictwa Polski na dawnych terenach Rzeczpospolitej;
 3. wszechstronne propagowanie wiedzy o polskości na Kresach Wschodnich;
 4. promowanie i popieranie zbliżenia między narodami Polskim i Ukraińskim.,
 5. promowanie i popieranie zbliżenia między narodami Polskim i Ukraińskim.;
 6. opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o Kresach Wschodnich;
 7. współpraca z organami władzy publicznej w celu rzecz uzyskania przez spadkobierców zagarniętych bezprawnie majątków polskich na terenie dawnych Kresów Wschodnich stosownych odszkodowań i zadośćuczynienia;
 8. propagowanie wiedzy o Stowarzyszeniu i jego celach.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie działalności w różnych formach zmierzających do uzyskania przez spadkobierców zagarniętych bezprawnie majątków polskich na terenie dawnych Kresów Wschodnich stosownych odszkodowań i zadośćuczynienia;
 2. prowadzenie kursów i szkoleń;
 3. organizowanie i finansowanie lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, sympozjów, zjazdów, seminariów i wystaw;
 4. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej;
 5. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia;
 6. organizowanie różnych form działalności edukacyjnej, informacyjnej, konsultacyjnej i szkoleniowej;
 7. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących zakresu działalności Stowarzyszenia;
 8. fudzielenie niezbędnej pomocy spadkobiercom zagarniętych bezprawnie majątków polskich na terenie dawnych Kresów Wschodnich w celu uzyskania przez nich stosownych odszkodowań i zadośćuczynienia.


Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.


§ 11.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia staje się każdy uczestnik Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia.
 3. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji członka.

§ 12.

Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3) uczestniczenia w zebraniach, spotkaniach i innych formach działalności Stowarzyszenia,
4) zaskarżania uchwały o skreśleniu go z listy członków Stowarzyszenia.

§ 13.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) popierania celów Stowarzyszenia i czynnego udziału w realizacji jego zadań,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
4) wykonywania zadeklarowanych przez siebie zadań,
5) dbania swoją postawą o dobre imię Stowarzyszenia,
6) ochrony majątku i interesu Stowarzyszenia.

§ 14.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna posiadająca siedzibę w Polsce, gotowa wspierać Stowarzyszenie pomocą finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji członka wspierającego.

§ 15.

1. Członek wspierający ma prawo do:
1) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
2) zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3) uczestniczenia w zebraniach, spotkaniach i innych formach działania Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający ma obowiązek świadczenia na rzecz Stowarzyszenia zadeklarowanej przez siebie pomocy finansowej lub rzeczowej.

§ 16.

 1. Osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu, może przyznać w drodze uchwały członkostwo honorowe.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członek honorowy obowiązany jest do:

1) popierania celów Stowarzyszenia,
2) wykonywania zadeklarowanych przez siebie zadań
3) dbania swoją postawą o dobre imię Stowarzyszenia.
4. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Zarządu.

§ 17.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) przyjęcia przez Zarząd pisemnej rezygnacji członka,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych bądź pozbawienia członka będącego osobą fizyczną praw publicznych,
4) skreślenia z listy członków z powodu długotrwałego zalegania z zapłatą składek członkowskich, rażącego naruszenia innych obowiązków lub prezentowania postawy istotnie godzącej w dobre imię Stowarzyszenia,
5) rozwiązania Stowarzyszenia.
2. O skreśleniu z listy członków decyduje Zarząd w formie uchwały, podając przyczynę skreślenia.
3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały o skreśleniu.
4. Do osób, którym Zarząd odmówił przyjęcia w poczet członków, stosuje się odpowiednio postanowienia § 17 ust. 2-3.


Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 18.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

§ 19.

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.
2. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek członka organu.

Walne Zebranie Członków

§ 20.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.
3. Każdemu członkowi zwyczajnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.

§ 21.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku w celu przyjęcia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, w terminie najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym objętym sprawozdaniem.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje jego przewodniczący.


§ 22.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

§ 23.

1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. W przypadku braku wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków może odbyć się
w drugim terminie wyznaczonym tego samego dnia, godzinę później niż pierwszy termin. Uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie mogą być podejmowane bez wymaganego kworum.

§ 24.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone postanowieniami statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 2. W szczególności do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

1) uchwalanie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie programów działania Stowarzyszenia,
3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnianie składu tych organów,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków,
6) wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

Zarząd

§ 25.

 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 26.

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest trzy osobowy (Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Skarbnik Stowarzyszenia).
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków. Członków Zarządu pierwszej kadencji powołują uczestnicy zabrania założycielskiego Stowarzyszenia.
 3. Uzupełnienie składu Zarządu w trakcie kadencji dokonywane jest w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków zwoływanego niezwłocznie po powstaniu vacatu w składzie Zarządu.


§ 27.

Do kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
4) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
5) ustanawiania składek członkowskich i ustalania ich wysokości,
6) składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków,
7) prowadzenie bieżącej pracy Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 28.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

§ 29.

 1. 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków (Przewodniczący, Sekretarz i Członek Komisji Rewizyjnej)
 2. 2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków. Członków Komisji Rewizyjnej pierwszej kadencji powołują uczestnicy zabrania założycielskiego Stowarzyszenia.
 3. 3. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji dokonywane jest w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków zwoływanego niezwłocznie po powstaniu vacatu w składzie Komisji Rewizyjnej.

§ 30.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
3) prawo żądania zwołania posiedzeń Zarządu w razie konieczności podjęcia istotnych decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie określonym w statucie,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
6) składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków.


Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 31.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa majątkowe.
2. Źródłem majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, spadki i zapisy,
3) dochody z majątku Stowarzyszenia
4) dochody z ofiarności publicznej,
5) dotacje.

§ 32.

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia oraz dokonywania rozporządzeń i zaciągania zobowiązań majątkowych w jego imieniu wymagane jest współdziałanie prezesa Zarządu łącznie z wiceprezesem lub członkiem Zarządu.
 2. Inne oświadczenia, pisma i dokumenty pochodzące od Stowarzyszenia wymagają podpisu prezesa Zarządu lub działających łącznie dwóch innych członków Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33.

 1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. W razie braku kworum, o którym mowa w ust. 1, postanowienia § 23 ust. 2 statutu stosuje się odpowiednio.

§ 34.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. W razie braku kworum, o którym mowa w ust. 1, ponowne głosowanie w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia może odbyć się bez wymaganego kworum w drugim terminie zwołanym po upływie 21 dni od pierwszego terminu.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia,
 4. W razie likwidacji Stowarzyszenia, likwidatorami stają się członkowie Zarządu.

§ 35.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).